710.org.il

כרטיס 710

6 סיבות מדוע כדאי לחתום על כרטיס 710

כרטיס 710 הינו כרטיס המעיד על רצונו של אדם והצהרתו כיצד על משפחתו ומדינתו לנהוג - במקרה של חטיפתו על ידי ארגוני אויב.
גם במקרה של מוות או חטיפת גופה - כרטיס 710 מהווה "צוואה רוחנית" של אדם, למניעת נזק נוסף לאזרחים הנובע מעסקאות המונעות מרגש או מניעים דתיים.

1. כדי להבטיח קבלת אות חיים - כתנאי מוקדם לפני כל דיון, עסקה או הפסקת אש זמנית.

2. כדי לשחרר את ידי המדינה לפעול ללא לחץ מהמשפחה או דעת הקהל.

3. כדי לא להשאיר החלטות קשות למשפחה במצב של משבר.

4. כדי לוודא שלא תתבצע עסקה לשחרור מחבלים חיים או סיוע אחר לטרור - עבור גופה.

5. כדי לצמצם את האפשרות של חטיפת גופה.

6. כדי להגדיל את הסיכויים לשמירתך בחיים במצב של חטיפה.

במלחמה בטרור קיצוני ורצחני - יש צורך בהחלטות קשות והנחיות בלתי מתפשרות.

על מה חותמים? מה מצהירים?
3 סעיפים קשים אך ברורים

1. במידה ונחטפתי (בחיים) - אין לקיים עם חוטפי משא ומתן כלשהו בנוגע להחזרתי במידה ואין סימן חיים מאומת ממני.

2. במידה ואינני חי, וגופתי משמשת כקלף מיקוח לדרישות חוטפי - אינני מאשר לבצע כל עסקה עבור החזרתה, פרט להחלפתה בגופה אחרת.

3. באין סימן חיים מאומת ממני, אני מסיר מהמדינה כל אחריות על פגיעה בי כתוצאה מניסיון חילוצי על ידי כוחות הבטחון.

* סימן חיים מאומת - יתקבל רק על ידי ארגון המאושר לכך מטעם מדינת ישראל.

על מנת להצטרף למחזיקים בכרטיס 710 - יש למלא את הפרטים בטופס